Zakon o ličnom imenu - šta je dozvoljeno a šta ne?

 

U želji da se razlikuju od drugih, roditelji u često sve maštovitiji u pronalaženju neobičnih imena za svoje potomke. Mnoga od tih novih imena su možda neobična ali lijepa, a neka su tako neodoljivo izazovna kao materijal za viceve. No ukusi se razlikuju, i sigurno rijetko ko zbilja ima i namjeru da svom djetetu da ime koje će biti razlog za podsmijeh kasnije.

smiješna imena

 

Ali šta kaže zakon o tome? Da li su neka imena zabranjena i ko odlučuje o tome koja su imena ok a koja ne?

Zaštita interesa djeteta

Ako se roditelji u određenom roku ne dogovore oko davanja imena, taj zadatak preuzima nadležni centar za socijalni rad kao organ starateljstva. I ova tačka u zakonu je ista u sve četiri bivše YU republike. Takođe je promjena ličnog imena dozvoljena "od Vardara pa do Triglava". Međutim dok se u Srbiji i Crnoj Gori eksplicitno navodi da nije dozvoljeno davanje pogrdnog imena djetetu, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u zakonu nigdje nije pomenutao ikakvo ograničenje ili zabrana.

 

Srbija: član 343 Porodičnog Zakona Srbije

Roditelji imaju pravo da slobodno izaberu ime deteta, ali ne mogu odrediti pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine"

....Ako roditelji ne odustanu od namere da detetu odrede pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine, matičar će dostaviti predmet, sa svim spisima, nadležnom organu starateljstva na odluku.

 

 

Crna Gora: član Zakona o ličnom imenu

Ako matičar utvrdi da lično ime ili prezime ili samo ime djeteta nije određeno u skladu sa odredbama ovog zakona ili bi lično ime moglo štetiti interesima djeteta, odrediće roditeljima rok od 15 dana za određivanje novog ličnog imena.

Ako roditelji ne odrede novo lično ime djeteta u roku iz stava 1 ovog člana, matičar upisuje dijete u matični registar rođenih sa imenom koje su odredili roditelji i o tome obavještava nadležni organ starateljstva, koji može preduzeti mjere radi zaštite dostojanstva i interesa djeteta, u skladu sa zakonom.

 

Dakle da li je neko ime dozvoljeno ili ne u Srbiji i Crnoj Gori to odlučuje nadležni organ starateljstva. A predmet im dostavlja matičar. Ovdje smo za vas prikupili Zakone o ličnom imenu iz regiona, pa poledajte sami kako to izleda:

 

 


Zakon o ličnom imenu Srbije

Zakon o ličnom imenu Bosne i Hercegovine

Zakon o osobnom imenu Hrvatske

Zakon o ličnom imenu Crne Gore


 

 

Ovdje par primjera neobičnih imena koja su dozvoljena

 

neobična smešna imena

 

Roditelji su danas maštovitiji u davanju imena pa tako su Srna i Iskra  danas već skoro uobičajena u Srbiji, a sve češće se mogu čuti neka strana imena koja samo još na Balkanu važe kao "neobična imena". Jedan od primjera je Kijara, ili kod dječaka Isak.

Obično kažu da holivudske zvijezde se prosto nadmeću ko će dati originalnije ime svome djetetu, ali ni zvijezde našeg podneblja ne kaskaju za njima po pitanju ovog trenda.

Na domaćem terenu je čini se najmaštovitiji političar Čeda Jovanović koji je sinu dao ime Mihajlo Lajf (život) ćerkama Jana Hart (srce) Zora Fejt ( vjera) i Anđelija Fej(vila).

A najzanimljiviji je izbor Darka Rundeka čiji se sin zove se David Vid Viktorije Dimitrije Sebastijan Ernest. Poneko bi rekao- nije mogao da se odluči pa je djetetu dao odjednom šest imena.

 

A koja pravila o davanju imena djetetu važe u Španiji, pročitajte ovdje:

Zakon o ličnom imenu u Španiji»

Loading...