ZAKON O LIČNOM IMENU SRBIJE

 

Iz Porodicniog Zakona Srbije

 

Skraćeno lično ime

Član  343

(1) Lice čije ime ili prezime, odnosno i ime i prezime, sadrži više od tri reči dužno je da se u pravnom saobraćaju služi skraćenim ličnim imenom.
(2) Odluka o skraćenom ličnom imenu saopštava se matičaru koji vodi matičnu knjigu rođenih za imaoca prava na lično ime i konstatuje se u matičnoj knjizi rođenih.

 

II ODREĐIVANJE LIČNOG IMENA

 

Ime deteta

C

(1) Ime deteta određuju roditelji.
(2) Roditelji imaju pravo da se ime deteta upiše u matičnu knjigu rođenih i na maternjem jeziku i pismu jednog ili oba roditelja.
(3) Roditelji imaju pravo da slobodno izaberu ime deteta, ali ne mogu odrediti pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.
(4) Ime deteta određuje organ starateljstva ako roditelji nisu živi, ako nisu poznati, ako u zakonom određenom roku nisu odredili ime detetu, ako ne mogu da postignu sporazum o imenu deteta, odnosno ako su odredili pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

 

Prezime deteta

Član  345

(1) Prezime deteta određuju roditelji prema prezimenu jednog ili oba roditelja.
(2) Roditelji ne mogu zajedničkoj deci odrediti različita prezimena.
(3) Prezime deteta određuje organ starateljstva ako roditelji nisu živi, ako nisu poznati, odnosno ako ne mogu da postignu sporazum o prezimenu deteta.

 

III PROMENA LIČNOG IMENA

 

Ko ima pravo na promenu

Član  346

(1) Pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje.
(2) Dete koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje ima pravo na davanje saglasnosti sa promenom ličnog imena.

 

Ko nema pravo na promenu

Član  347

Pravo na promenu ličnog imena nema:

  1. lice protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
    2. lice koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;
    3. lice koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;
    4. lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

 

Loading...