Kako naći ime za bebu

 

ZAKON O LIČNOM IMENU

 

 

         I   OPŠTE ODREDBE

 

             Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se pojam, struktura, određivanje, korišćenje i promjena ličnog imena crnogorskog državljanina.

 

Pojam ličnog imena

Član 2

         Lično ime služi za razlikovanje i identifikaciju fizičkih lica.

Pravo i obaveza crnogorskog državljanina je da ima lično ime.

Crnogorski državljanin je obavezan da se služi ličnim imenom.

Lično ime stiče se upisom u matični registar rođenih.

Crnogorskom državljaninu lično ime obezbjeđuje identitet, zaštitu njegove ličnosti i dostojanstva.

Pravo na slobodan izbor ličnog imena ne smije se ograničiti, osim ako je to potrebno radi zaštite javne bezbjednosti ili prava i sloboda drugih lica.

 

Struktura ličnog imena

Član 3

Lično ime sastoji se od imena i prezimena.

Ime i prezime može se sastojati od više riječi.

 

Upotreba ličnog imena u pravnom saobraćaju

Član 4

Cnogorski državljanin je obavezan da se u pravnom saobraćaju služi ličnim imenom, koje je upisano u matični registar odnosno matičnu knjigu rođenih.

Ako se lično ime sastoji od više od dvije riječi, lice iz stava 1 ovog člana je dužno da matičaru podnese izjavu o izboru ličnog imena kojim će se služiti u pravnom saobraćaju.

 

 

Jezik i pismo

Član 5

         Lično ime upisuje se u matične registre na crnogorskom jeziku.

         Lično ime pripadnika manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice (u daljem tekstu: manjina) upisuje se u matični registar na njegovom jeziku i pismu, ukoliko se pripadnik manjine drukčije ne opredijeli.

 

 

II   ODREĐIVANJE LIČNOG IMENA

 

Određivanje ličnog imena djeteta

Član 6

Lično ime djeteta određuju roditelji sporazumno.

Ako jedan od roditelja nije poznat, nije živ ili ne može vršiti roditeljsko pravo, određivanje ličnog imena vrši drugi roditelj.

Dijete može dobiti prezime jednog ili oba roditelja.

Ako roditelji djeteta nijesu živi ili su u nemogućnosti da vrše roditeljska prava, lično ime djeteta određuje, u skladu sa stavom 3 ovog člana, staralac po prethodnom odobrenju nadležnog organa starateljstva.

Lično ime djeteta čiji su roditelji nepoznati, određuje nadležni organ starateljstva.

Ako je dijete čiji su roditelji nepoznati usvojeno prije određivanja ličnog imena, lično ime djeteta određuje usvojilac.

 

Zaštita interesa djeteta

Član 7

Ako matičar utvrdi da lično ime ili prezime ili samo ime djeteta nije određeno u skladu sa odredbama ovog zakona ili bi lično ime moglo štetiti interesima djeteta, odrediće roditeljima rok od 15 dana za određivanje novog ličnog imena.

Ako roditelji ne odrede novo lično ime djeteta u roku iz stava 1 ovog člana, matičar upisuje dijete u matični registar rođenih sa imenom koje su odredili roditelji i o tome obavještava nadležni organ starateljstva, koji može preduzeti mjere radi zaštite dostojanstva i interesa djeteta, u skladu sa zakonom.

 

 

 

Određivanje ličnog imena kad nema sporazuma roditelja

Ćlan 8

Ako roditelji ne prijave lično ime djeteta u skladu sa zakonom, iz razloga što ne mogu postići sporazum o ličnom imenu djeteta, dužni su da se obrate nadležnom organu starateljstva.

Nadležni organ starateljstva pruža pomoć roditeljima u sporazumnom odlučivanju o ličnom imenu djeteta, vodeći računa o zaštiti prava djeteta, njegovom ličnom razvoju i zaštiti njegovih interesa.

Ako se roditelji ne sporazumiju o ličnom imenu djeteta ni uz pomoć organa starateljstva, o ličnom imenu odlučiće sud u vanparničnom postupku na predlog jednog ili oba roditelja ili organa starateljstva.

Uz predlog iz stava 3 ovog člana, prilaže se dokaz da su se roditelji pokušali da se sporazumiju o ličnom imenu djeteta uz pomoć organa starateljstva.

U postupku odlučivanja sud pribavlja mišljenje organa starateljstva o interesima djeteta.

 

III PROMJENA LIČNOG IMENA

 

Promjena ličnog imena

Član 9

Jednom određeno lično ime može se promijeniti.

Lično ime ili samo prezime ili samo ime može se promijeniti nakon promjene porodičnog ili ličnog statusa (usvojenje, utvrđivanje očinstva ili materinstva, sklapanje, razvod ili poništenje braka) ili po zahtjevu crnogorskog državljanina.

 

Promjena ličnog imena prilikom usvojenja

Član 10

Usvojilac može djetetu koje već ima određeno lično ime odrediti novo lično ime, u skladu sa zakonom.

 

Promjena ličnog imena nakon priznanja očinstva

Član 11

Roditelji mogu, po priznanju očinstva, izjavom odrediti djetetu novo lično ime do punoljetstva djeteta.

Izjava o određivanju novog ličnog imena djetetu mora biti data na zapisnik o priznanju očinstva.

Za određivanje novog ličnog imena djetetu koje je napunilo deset godina potreban je njegov pristanak, ukoliko je sposobno da izrazi svoje mišljenje.

 

Promjena prezimena prilikom sklapanja braka

Član 12

Supružnici se prilikom sklapanju braka mogu sporazumjeti o promjeni prezimena, u skladu sa zakonom.

 

Promjena prezimena nakon razvoda braka

Član 13

Supružnik koji je po zaključenju braka promijenio prezime može, nakon pravosnažnosti sudske odluke o razvodu braka, zadržati prezime koje je izabrao prilikom zaključenja braka ili kod matičara dati izjavu da želi da promijeni prezime, odnosno da uzme prezime koje je imao prije zaključenja braka.

 

Promjena ličnog imena na zahtjev

Član 14

Lično ime ili samo prezime ili samo ime punoljetnog lica može se promijeniti na njegov zahtjev, a maloljetnog lica na zahtjev njegovog zakonskog zastupnika.

O zahtjevu za promjenu ličnog imena odlučuje rješenjem organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana, podnosilac zahtjeva može izjaviti žalbu Ministarstvu.

 

Ograničenja

Član 15

Promjena ličnog imena ili samo prezimena ili samo imena neće se dozvoliti licu koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, do izvršenja kazne ili dok traju pravne posljedice osude.

U slučaju da lice protiv koga teče sudski postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, podnese zahtjev za promjenu ličnog imena ili samo prezimena ili samo imena, Ministarstvo je dužno da u roku od tri dana od dana donošenja rješenja o promjeni ličnog imena, o tome obavijesti nadležni sud.

Ministarstvo je dužno da u postupku odlučivanja po zahtjevu za promjenu ličnog imena po službenoj dužnosti pribavi podatke iz kaznene evidencije i podatke o sudskom postupku iz stava 2 ovog člana.

 

Promjena ličnog imena maloljetnog lica

Član 16

         Ako promjenu ličnog imena maloljetnog lica zahtijeva jedan roditelj, uz zahtjev prilaže saglasnost drugog roditelja.

Ako promjenu ličnog imena zahtijeva staralac maloljetnog lica, potrebno je odobrenje nadležnog organa starateljstva.

Ako roditelji žive odvojeno, promjenu ličnog imena maloljetnog lica može zahtijevati roditelj kod koga to lice živi, odnosno kojem je to lice povjereno na čuvanje i vaspitanje, ako se sa tim saglasi drugi roditelj.

Ako u slučaju iz st. 1 i 3 ovog člana drugi roditelj ne da saglasnost za promjenu ličnog imena maloljetnog lica, organ starateljstva pruža pomoć roditeljima u postizanju sporazuma.

Ako se roditelji ne sporazumiju o novom ličnom imenu maloljetnog lica ni uz pomoć organa starateljstva, o promjeni ličnog imena odlučuje sud u vanparničnom postupku, na predlog jednog ili oba roditelja.

Uz predlog iz stava 5 ovog člana prilaže se dokaz nadležnog organa starateljstva da su roditelji pokušali da se sporazumiju o novom ličnom imenu maloljetnog lica uz učešće tog organa.

U postupku odlučivanja sud pribavlja mišljenje nadležnog organa starateljstva o interesima maloljetnog lica.

 

Saglasnost maljoljetnog lica

Član 17

Ako se mijenja lično ime maloljetnog lica, koje je napunilo deset godina, potrebna je njegova saglasnost, ukoliko je sposobno da izrazi svoje mišljenje.

 

Upis promjene ličnog imena

Član 18

Promjena ličnog imena koja je posljedica promjene porodičnog i ličnog statusa upisuje se u matične registre u skladu sa zakonom.

Promjena ličnog imena po zahtjevu upisuje se u matične registre na osnovu konačnog odnosno pravosnažnog rješenja o promjeni ličnog imena, u skladu sa zakonom.

 

 

IV NADZOR

 

Član 19

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

 

V KAZNENE ODREDBE

 

Član 20

Novčanom kaznom od jedne polovine do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj:

- ko se u pravnom saobraćaju ne služi izabranim ličnim imenom (čl.4 st.1).

 

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 21

Postupci u vezi određivanja i promjene ličnog imena započeti prije početka primjene ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.

 

Član 22

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ličnom imenu («Službeni list RCG», br.20/93).

 

Član 23

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu Crne Gore», a primjenjivaće se nakon isteka 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

 

 

 

Loading...