ZAKON O OSOBNOM IMENU HRVATSKE

 

 

 

Zakon o osobnom imenu

 

 

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se postupak određivanja osobnog imena hrvatskih državljana.

Svaki građanin ima pravo i dužnost služiti se svojim osobnim imenom.

Članak 2.

Osobno ime se sastoji od imena i prezimena.

Ime odnosno prezime može se sastojati od više riječi. Osoba čije se ime ili prezime ili ime i prezime sastoji od više riječi, dužna je služiti se istim osobnim imenom u pravnom prometu.

Ime i prezime kojim se osoba služi u pravnom prometu može sadržavati svako za sebe najviše dvije riječi.

Članak 3.

Osobno ime djeteta određuju roditelji sporazumno. U određivanju prezimena djeteta roditelji mogu odrediti da dijete nosi prezime jednog ili oba roditelja.

Ako se roditelji nisu sporazumjeli o osobnom imenu djeteta, osobno ime odreduje nadležni organ za poslove starateljstva.

Ako jedan roditelj nije u životu, ili ne može izvršavati roditeljsko pravo, ili je nepoznat, osobno ime djetetu određuje drugi roditelj.

Ako roditelji djeteta nisu u životu ili ne mogu izvršavati roditeljsko pravo osobno ime odreduje, u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka, osoba kojoj je povjereno staranje o djetetu uz suglasnost nadležnog organa za poslove starateljstva.

Osobno ime djetetu čiji su roditelji nepoznati, odreduje nadležni organ za poslove starateljstva.

Djetetu usvojenom sa srodničkim, odnosno sa roditeljskim učinkom, osobno ime se odreduje u skladu s odredbama posebnog zakona.

Članak 4.

Djetetu kome je do 18 godina priznato očinstvo, roditelji mogu sporazumno odrediti novo osobno ime.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka roditelji daju izjavu na zapisnik matičaru pri općinskom organu uprave nadležnom za opću upravu.

Izjava roditelja o sporazumnom određivanju novog osobnog imena djetetu temelj je za upis u matične knjige.

Članak 5.

Ako se jedan od supružnika odluči vratiti na prezime koje je imao prije zaključenja braka može u roku od 6 mjeseci od prestanka braka o tome dati izjavu matičaru u mjestu svog prebivališta.

Izjava iz prethodnog stavka temelj je za upis promjene osobnog imena u matične knjige.

Članak 6.

Svaka osoba ima pravo promijeniti osobno ime.

Zahtjev za promjenu osobnog imena mora sadržavati razloge zbog kojih se promjena traži, a prijedlog novog osobnog imena mora ukazivati na opravdanost zahtjeva.

O zahtjevu za promjenu osobnog imena rješava općinski organ uprave nadležan za opću upravu u mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

 

 

 

 

Članak 7.

Nakon primitka zahtjeva za promjenu osobnog imena. odnosno prijedloga osobnog imena djetetu od strane nadležnog organa za poslove starateljstva, općinski organ uprave dužan je bez odlaganja objaviti na oglasnoj ploči objavu o podnesenom zahtjevu za promjenu osobnog imena, novo ime koje podnositelj predlaže kao i prijedlog osobnog imena djetetu nadležnog organa za poslove starateljstva.

Svaki građanin ima pravo u roku od 30 dana od dana objave, iskazati svoje protivljenje i navesti razloge zbog kojih smatra da promjenu osobnog imena ne treba odobriti. Na ovo pravo građani će biti upozoreni u objavi na oglasnoj ploči.

Prilikom odlučivanja o zahtjevu za promjenu osobnog imena općinski organ uprave je dužan razmotriti iskazana protivljenja građana i ocijeniti njihovu opravdanost. :

Članak 8.

Promjena osobnog imena odobrit će se u slučaju utvrđene opravdanosti zahtjeva uz ocjenu organa da se novo osobno ime ne protivi društvenim pravilima i običajima sredine u kojoj osoba živi.

Članak 9.

Promjena osobnog imena neće se odobriti osobi protiv koje se vodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, niti osobi koja je osudena za takvo krivićno djelo dok kazna nije izvršena ili dok traju pravne posljedice osude kao ni osobi za koju se utvrdi da je zahtjev podnijela radi izbjegavanja zakonom utvrđenih obaveza.

Članak 10.

Rješenje o promjeni osobnog imena dostavlja se odmah po njegovoj pravomoćnosti nadležnom matičnom uredu.

Nakon izvršenog upisa promjene osobnog imena u matičnim knjigama, matičar je dužan odmah dostaviti obavijest o promjeni osobnog imena organima koji vode evidencije o građanima.

Punoljetne osobe kojima je odobrena promjena osobnog imena, ne mogu podnijeti novi zahtjev za promjenu osobnog imena u roku od 5 godina od dana izvršenog upisa promijenjenog osobnog imena u matične knjige.

Članak 11.

Maloljetnom djetetu promijenit će se osobno ime na zahtjev roditelja ili usvojitelja. a na zahtjev staratelja uz suglasnost nadležnog organa za poslove starateljstva.

Osobno ime maloljetnog djeteta čiji roditelji ne žive u braku, promijenit će se na zahtjev roditelja kod kojega dijete živi ili kojemu je povjereno, uz suglasnost drugog roditelja.

U slučaju da drugi roditelj ne da suglasnost na promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu, odluku o sporu donijet će nadležni organ za poslove starateljstva. Odluka organa starateljstva priložit će se zahtjevu za promjenu osobnog imena maloljetnog djeteta.

Suglasnost iz stavka 3. ovoga članka nije potrebna kada prebivalište drugog roditelja nije poznato ili kada mu je oduzeta poslovna sposobnost ili roditeljsko pravo.

Članak 12.

Za promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu starijem od 10 godina, potreban je njegov pristanak.

Članak 13.

Osoba je dužna koristiti se novim osobnim imenom u pravnom prometu od dana upisa u matične knjige.

Osoba koja je promijenila osobno ime može na vlastiti trošak objaviti promjenu osobnog imena u "Narodnim novinama".

Članak 14.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 hrvatskih dinara ili kaznom zatvora do 15 dana kaznit će se za prekršaj osoba koja upotrijebi tuđe osobno ime kao svoje.

Članak 15.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa i uprave da po potrebi donese propise za provođenje ovoga Zakona.

Članak 16.

Postupci pokrenuti na temelju Zakona o osobnom imenu ("Narodne novine", br. 51/73. i 47/90.), a koji nisu pravomoćno okončani do stupanja na.snagu ovoga Zakona. dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osobnom imenu ("Narodne novine", br. 51/73. i 47/90.).

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 222-01/92-01/01

Zagreb. 14. listopada 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

 

 

Loading...